Zbąszyń: Regulamin Turnieju Tenisa Ziemnego „Zakończenie Wakacji - 2020”

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Regulamin Turnieju Tenisa Ziemnego „Zakończenie Wakacji - 2020”.Turniej odbędzie się 29 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 na kortach przy ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu.

REGULAMIN TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO „ZAKOŃCZENIE WAKCJI - 2020”

1. Cel imprezy
- Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku zbąszyńskim.

2. Organizator
- Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

3. Termin i miejsce
- Turniej odbędzie się 29 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 na kortach przy ul.17- Stycznia w Zbąszyniu

4. Zasady uczestnictwa
- Zgłoszenia zawodników wyłacznie elektroniczne do dnia 26.08.2020 do godziny 12.00 na adres [email protected]

5. Sposób przeprowadzenia turnieju

- System rozgrywek w każdym turnieju zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń.

7. Nagrody
Za zajęcie miejsc I - IV puchary

8. Postanowienia końcowe
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy;
- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym zakresie;
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu;
- Uczestnik turnieju lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,że zapoznał/a się z treścią regulaminu i w pełni go alceptuje.
- Uczestnik (rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej) oświadcza, że na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu niżej wymienionych danych osobowych:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres mail w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR w Zbąszyniu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o organizowanych wydarzeniach.
Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem:

a) na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez ZCSTiR w Zbąszyniu ( profil ZCSTiR ),

b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach,

c) przekazach telewizyjnych.
Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD)w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 38 66 009, mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.

5. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane - na stronie centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych przez ZCSTiR profilach facebook (profil ZCSTiR) oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora - Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu - dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,
iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w mediach i w internecie.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w zawodach.

- Organizatorzy pozostawiają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.
- Życzymy wszystkim osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na korcie.

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10 A
tel. kom. 664 495 084
www.centrumsportu-zbaszyn.pl
[email protected]
www.facebook.com/zcstir

SPORTOWY24.PL - rozmowa z Piotrem Małachowskim

Wideo

Dodaj ogłoszenie