Zbąszyń: Mistrzostwa Zbąszynia w Siatkówce Plażowej już w niedzielę 23 sierpnia - REGULAMIN

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Zbąszyń: Mistrzostwa Zbąszynia w Siatkówce Plażowej już w niedzielę 23 sierpnia

Mistrzostwa Zbąszynia w Siatkówce Plażowej już w niedzielę 23 sierpnia - REGULAMIN

CEL ZAWODÓW:

• popularyzacja siatkówki plażowej, jako sposobu na aktywny wypoczynek,

• wyłonienie najlepszego zespołu,

• integracja lokalnego społeczeństwa,

• promocja walorów sportowo- turystyczno-rekreacyjnych Gminy Zbąszyń.

ORGANIZATORZY:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
PKS MOS Zbąszyń,

TERMIN ZAWODÓW:
Niedziela 23.08.2020 godzina 13.00

MIEJSCE:

Boiska na plaży miejskiej ”Łazienki” w Zbąszyniu, ul. Wypoczynkowa.

UCZESTNICTWO:

• Uczestnikiem zawodów mogą być mieszkańcy Gminy Zbąszyń, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych,
• warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od zespołu (pary)
• turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach:
- otwartej,
- old boy (startują zawodnicy, którzy w roku 2020 ukończą 35-ty rok życia i starsi.
• osoby niepełnoletnie obowiązkowo przedstawiają zgodę rodziców (prawnych opiekunów) do udziału w zawodach.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie poprzez formularz na stronie www.napiachu.pl
w wyjątkowych przypadkach, elektronicznie na adres [email protected]
do środy 19.08.2020 r.
W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie informacji: nazwiska zawodników, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy.

Obowiązkowa weryfikacja wszystkich zawodników niedziela 23.08.2020 godzina 12.15 !

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:

• System rozgrywek uzależniony będzie od ilość zgłoszeń.

PRZEPISY GRY:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIVB dla siatkówki plażowej.

NAGRODY:
• Dla najlepszych zespołów w obu kategoriach za miejsca I – IV medale.

INNE:
• uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność,
• organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• za przedmioty pozostawione organizatorzy nie biorą odpowiedzialności,
• Uczestnik - rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, że na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu niżej wymienionych danych osobowych:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres mail w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR w Zbąszyniu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o organizowanych wydarzeniach.

Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych

z wizerunkiem i ich zamieszczaniem:
a) na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez ZCSTiR w Zbąszyniu ( profil ZCSTiR),
b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach,
c) przekazach telewizyjnych.
Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD)w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 38 66 009, mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.

5. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane - na stronie centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych przez ZCSTiR profilach facebook (profil ZCSTiR) oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora - Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu - dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje –

w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w mediach i w internecie.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w zawodach.
• interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
• życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10 A
tel. kom. 664 495 084
www.centrumsportu-zbaszyn.pl
[email protected]
www.facebook.com/zcstir

SPORTOWY24.PL - rozmowa z Piotrem Małachowskim

Wideo

Dodaj ogłoszenie