Regulamin zawodów biegowych „Zbąszyńskie sztafety po zmierzchu"

OPRAC.:
Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Regulamin zawodów biegowych „Zbąszyńskie sztafety po zmierzchu". W Zbąszyniu od wielu lat we wrześniu, odbywał się "Bieg Zbąskich". W tym roku będzie inaczej. Biegu nie będzie. Biegacze jednak cały czas pozostają aktywni. Już 19 września 2020 r. odbędą się zawody na stadionie Orzeł w Zbąszyniu przy ulicy Senatorskiej.

REGULAMIN ZAWODÓW BIEGOWYCH „ZBĄSZYŃSKIE SZTAFETY PO ZMIERZCHU"

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
3. Integracja środowisk biegaczy ze Zbąszynia i okolic.
4. Promocja Gminy Zbąszyń.
5. Realizacja Narodowego Dnia Sportu.

II. ORGANIZATORZY

1. Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
2. Klub Biegacza TKKF „Łabędź” Zbąszyń.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się w dniu 19.09.2020 r., o godzinie 19.00, na stadionie Orzeł w Zbąszyniu przy ulicy Senatorskiej.

IV. FORMUŁA ZAWODÓW

1. Startują czteroosobowe zespoły.
2. Rywalizacja odbywa się w formie sztafet na dystansie 4 km (każdy zawodnik pokonuje 1 km (2,5 okrążenia po bieżni stadionu).
3. Zmiana zawodników będzie następowała w wyznaczonej strefie poprzez przekazanie pałeczki sztafetowej.
4. Biegi zostaną rozegrane w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn i mikstów (dwie kobiety i dwóch mężczyzn).

V. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu, tj. do dnia 19.09.2020 roku ukończy 16 lat.
2. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun.
3. W danej kategorii uczestnik może być w składzie wyłącznie jednego zespołu.

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

1. 1.Zgłoszenia można dokonywać wyłącznie elektronicznie poprzez formularz umieszczony na stronie: www.centrumsportu-zbaszyn.pl do 15 września 2020 r. lub do wyczerpania miejsc. Zapisy zostaną uruchomione 8 września 2020 r. o godzinie 15.00.
2. Wprowadzony jest limit uczestników: 120 osób, łącznie 30 drużyn po 10 w każdej kategorii.
Istniej możliwość zwiększenia limitu w kategorii w przypadku zgłoszeń mniejszej ilości
zespołów w innych kategoriach.
3. Każdy z zawodników zobowiązany jest zgłosić się w dniu biegu do Biura Zawodów najpóźniej
do godziny 18.30 celem weryfikacji, podpisania stosownych oświadczeń, które stanowią
załączniki do regulaminu, pobrania numeru startowego oraz dokonania opłaty startowej
w wysokości 10 zł od osoby w każdej kategorii.

VII. NAGRODY

1. Medale ukończenia dla każdego uczestnika zawodów.
2. Medale okolicznościowe dla trzech pierwszych sztafet w każdej kategorii.

VIII. ŚWIADCZENIA

1. Woda, kawa, herbata, słodki poczęstunek.
2. Opieka medyczna.
3. Szatnie, natryski.

IX. PROGRAM MINUTOWY

godz. 17.00 otwarcie biura zawodów,
godz. 18.30 zakończenie weryfikacji,
godz. 19.00 start biegu kobiet,
około godziny 19.30 start biegu mężczyzn,
około godziny 20.00 start biegu mikstów,
około godziny 20.45 dekoracje i zakończenie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NW. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe względem uczestników, które nastąpią bezpośrednio przed, w trakcie oraz po zawodach.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika zawodów dla potrzeb Organizatora.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10 A
tel. 68 38 68 050, tel. kom. 664 495 084
www.centrumsportu-zbaszyn.pl
[email protected]
www.facebook.com/zcstir

Tokio Raport - rozmowa z Lucyną Kornobys

Wideo

Dodaj ogłoszenie