Regulamin - Turnieju Unihokeja Plażowego

OPRAC.:
Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Regulamin - Turnieju Unihokeja Plażowego. Turniej odbędzie się 31 lipca 2020 r. Plaża "Łazienki", SKATE-PARK, godzina 16:00.

REGULAMIN TURNIEJ UNIHOKEJA PLAŻOWEGO

I. Cele
- Popularyzacja gry w unihokeja,
- możliwość sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
- integracja lokalnego społeczeństwa,
- promocja walorów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych Gminy Zbąszyń.

II. Organizatorzy
- Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
- Powiatowy Klub Sportowy MOS Zbąszyń.

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 31.07.2020 r. PLAŻA "ŁAZIENKI", SKATE-PARK, godzina 16:00.

IV. UCZESTNICTWO:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
- DZIECI (do lat 14) – godzina 16.00
- OPEN (powyżej 14 roku życia) – godzina 17.30

Uczestnikiem zawodów może być każdy, nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
Niepełnoletni uczestnicy zawodów muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

V.ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28.07.2020r. (wtorek)
do godziny 15.00 w hali sportowej „Zbąszynianka”
lub elektronicznie: [email protected]
Nazwa zespołu, nazwiska zawodników, miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy.

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów
- turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami PZUnihokeja
- gra odbywa się na wyznaczonym boisku na małe bramki
- zespół gra w 3-osobowym składzie bez bramkarza
- czas gry zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszeń
- zawody będą rozgrywane systemem do dwóch przegranych lub systemem pucharowym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

VII. Punktacja
Każdy mecz musi zakończyć się zwycięstwem. W razie remisu dogrywka, a następnie rzuty karne.

VIII. Nagrody
1. Za zajęcie I - III miejsca medale

IX. Postanowienia końcowe
1. Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator.
2. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.
5. Za przedmioty pozostawione w okolicach boisk organizator nie bierze
Odpowiedzialności.
6. W przypadku rażąco niesportowego zachowania, organizator ma prawo do ukarania zawodników lub całej drużyny poprzez odsunięcie z rozgrywek, uwzględniając wcześniejsze decyzje sędziego (nałożone kary).
7. Ostateczna decyzja o odsunięciu z rozgrywek lub dyskwalifikacji należy do
organizatora.
8. Uczestnik Turnieju unihokeja plażowego lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, że zapoznał/a się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje.

• Uczestnik - rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, że na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu niżej wymienionych danych osobowych:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres mail
w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR w Zbąszyniu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o organizowanych wydarzeniach.

Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem:

a) na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez ZCSTiR w Zbąszyniu ( profil ZCSTiR ),

b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach,

c) przekazach telewizyjnych.

Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD)w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 38 66 009, mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.

5. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane - na stronie centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych przez ZCSTiR profilach facebook (profil ZCSTiR) oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora - Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu - dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,
iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach

w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w mediach i w internecie.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w zawodach.
9. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
10. Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10 A
tel. kom. 664 495 084
www.centrumsportu-zbaszyn.pl
[email protected]
www.facebook.com/zcstir

W turnieju rywalizowali sportowcy z różnych zakątków Wielkopolski, woj. lubuskiego i Zbąszynia.

Zbąszyń: Siatkówka plażowa w "Łazienkach" - 19 lipca 2020 [Z...

Zbąszyń: Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej - 18 lipc...

Tokio Raport - rozmowa z Lucyną Kornobys

Wideo

Dodaj ogłoszenie