Praktyczna nauka zawodu uczniów u pracodawcy a obecna sytuacja w kraju

Redakcja
Archiwum Zespołu Szkól nr 1
Rodzice uczniów szkoły branżowej są zaniepokojeni faktem odbywania przez nich praktyk u pracodawcy. Aby rozwiać ich wątpliwości kierujemy w tej sprawie pytanie do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, Bogusława Pietrusiewicza.

Rodzice uczniów są zaniepokojeni faktem odbywania przez nich praktyk u pracodawcy. Aby rozwiać ich wątpliwości kierujemy w tej sprawie pytanie do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, Bogusława Pietrusiewicza, który wyjaśnia.

Uczeń szkoły branżowej realizuje obowiązek nauki w dwojaki sposób: odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczy się przedmiotów ogólnokształcących w szkole. Pracodawca ma zwalniać uczniów na ten czas, kiedy kształcą się w szkole. A zatem, pracodawca musi umożliwić uczniowi naukę w szkole. To, że szkoła prowadzi obecnie nauczanie zdalne nie może być powodem do odmowy uczniom uczestnictwa w zdalnym nauczaniu. Wg mnie takie postępowanie pracodawcy jest niezgodne z prawem

.
Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. I w nim zapisał:
- W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.
To oznacza, że pracodawca może przesunąć kształcenie ucznia w praktycznej nauce zawodu z okresu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na czas późniejszy. Jest to tylko kwestia jego dobrej woli.

Ze swej strony mogę jedynie apelować do Cechu Rzemiosł Różnych i do pracodawców o zrozumienie trudnych, do tej pory nam wszystkim nieznanych, warunków, w jakich wszyscy się znaleźliśmy. Proszę pamiętać, że dzisiaj młodocianymi pracownikami są również osoby o rok młodsze niż do tej pory i cała ta sytuacja może odcisnąć poważne piętno na ich psychice -- podkreśla dyrektor

Pracodawca nie straci finansowo na zwolnieniu ucznia w obecnym czasie z nauki zawodu, ponieważ w tymże rozporządzeniu jest napisane, że:

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Szczepienia w szkołach wciąż za mało popularne

Wideo

Dodaj ogłoszenie