Ograniczenie używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Błędno i rzece Obrze

OPRAC.:
Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Udostępnij:
W związku z trwającym sezonem turystycznym przypominamy o zasadach używania jednostek pływających napędzanych silnikami na jeziorze Błędno oraz rzece Obrze. Przepisy reguluje Uchwała Nr XX/124/2005 Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Zbąszyńskim, Jeziorze Nowowiejskim i rzece Obrze na terenie gminy Zbąszyń. Przypominamy o ograniczeniach używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Błędno i rzece Obrze.

Przypominamy o ograniczeniach używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Błędno i rzece Obrze.

Na podstawie art. 116 ust 1 i 4 oraz art. 338 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala co następuje: 

§ 1 
Wprowadza się na J. Zbąszyńskim, J. Nowowiejskim i rzece Obrze zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi takich jak:
1. skuterów wodnych i łodzi wyczynowo-sportowych bez względu na moc silnika - przez cały rok
2. wszystkich jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi – od kalendarzowego zachodu słońca do 6.00 rano. 

§ 2 
Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi w okresie od 15 czerwca do 31 października w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegów jezior, kąpielisk, plaż, łodzi wędkarskich, innych jednostek pływających oraz sprzętu rybackiego, a na rzece Obra z prędkością nie przekraczającą 5 km/h. 

§ 3 
Zakazy, o których mowa w § 1 nie dotyczą: 

1. Policji, Państwowej Straży Rybackiej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Społecznej Straży Rybackiej, Gospodarstwa Rybackiego Zbąszyń, służb ochrony środowiska – podczas wykonywania czynności służbowych,
2. Klubów i organizacji sportowych: 

1. w trakcie prowadzenia praktycznych zajęć szkoleniowych, 

2. do zabezpieczania regat i imprez żeglarskich oraz sędziowania, 

3. Jachtów żaglowych podczas manewrów podchodzenia i odchodzenia od pomostu lub

brzegów jezior i na odcinkach rzeki. 

§ 4 
Użytkownicy jednostek określonych w § 3 pkt 1 i 2 zobowiązani są w terminie do dnia 10 maja każdego roku przedłożyć Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wykaz łodzi przez nich używanych wraz z podaniem ich numerów rejestracyjnych oraz informacji o mocy silnika. 

§ 5 
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Nowotomyskiego może na wniosek zainteresowanego wydać okresowe zezwolenie na korzystanie z jednostek określonych w § 1 pkt 1. 

§ 6 
Naruszenie ograniczeń określonych w uchwale podlega karze grzywny na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego. 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

UZASADNIENIE  DO UCHWAŁY NR XX / 124 / 2005  RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 30 marca 2005 r. 

Rozwój ruchu turystycznego stwarza potrzebę zapewnienia racjonalnych warunków wypoczynku. Jednym z istotnych czynników uciążliwych dla otoczenia na terenach rekreacyjnych jest hałas. Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do jego ograniczenia na określonych akwenach, a także do zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa wypoczywającym nad wodami gminy Zbąszyń. 

Wprowadzenie zakazu i ograniczeń używania na wodach jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi ma na celu również ochronę przyrody polegającą na zapobieganiu naruszania równowagi przyrodniczej. Art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zabrania podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Przepis ten stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura 2000, znajdujących się na liście, do czasu zatwierdzenia tej listy przez Komisję Europejską albo odmowy jej zatwierdzenia. Obszar PLH 08.0002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry został zapisany na liście zgłoszonej już w Komisji Europejskiej. 

Zakaz używania łodzi wyczynowo-sportowych oraz skuterów wodnych pozwoli na ochronę walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych, a zarazem nie spowoduje zmiany warunków w wyznaczonym obszarze Natura 2000. Uprzednio teren ten był chroniony Zarządzeniem Wojewody Zielonogórskiego - podtrzymanym Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego - tworzącym Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Obry i Rynna Zbąszyńska” , na terenie którego obowiązywał zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. 
Dla umożliwienia uprawiania sportów wodnych przy użyciu jednostek pływających określonych w § 1 pkt 1 mogą być w szczególnych przypadkach wydane okresowe zezwolenia na korzystanie z tych jednostek. 

Zgodnie z art.116 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) ograniczenia używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach nie mogą dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych a także klubów i organizacji sportowych podczas zajęć szkoleniowych, regat, imprez żeglarskich, sędziowania i podczas manewrów podchodzenia i odchodzenia od pomostu lub brzegów jezior i na odcinkach rzeki. Uchwałę powyższą należało podjąć jako akt prawa miejscowego, który zgodnie z art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia. 
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

Zobacz

To Cię zainteresuje

Zobacz także

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polskie all inclusive. To się opłaca; KOMENTARZ

Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie