Konkurs filmowy „Filmowy przeWODNIK" - Regulamin

Redakcja
Plakat informacyjny konkursu
W ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” został ogłoszony konkurs filmowy „Filmowy przeWODNIK". W konkursie mogą wziąć udział zespoły do 5 osób w wieku do 18 lat. Konkurs filmowy „Filmowy przeWODNIK" - Regulamin

Konkurs filmowy „Filmowy przeWODNIK" - Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 10 września 2019 r., 30-60 sekundowego spotu filmowego obrazującego bezpieczny sposób zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą oraz promującego zdrowy i aktywny tryb życia, jak również wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna zespołu na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”
.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 września 2019 r., jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: [email protected]

Regulamin konkursu filmowego „FILMOWY przeWODNIK”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu filmowego pn. „FILMOWY przeWODNIK” na spot filmowy obrazujący bezpieczny sposób zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promujący zdrowy i aktywny tryb życia, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.
3. Partnerem Konkursu jest Fundacja PZU al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2019 r. i potrwa do 10 września 2019 r. (ostateczna data wpływu do Komendy Głównej Policji).
6. Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych
zachowań w wodzie lub nad wodą.
7. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu na stronie internetowej dedykowanej akcji informacyjnoedukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Spot filmowy zwany dalej „Utworem” przygotowywany jest przez zespół, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie ukończyły 18 lat. Dodatkowo zespół musi posiadać opiekuna - osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Opiekunem”, która w imieniu zespołu dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu.
3. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób.
4. Opiekun podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu po uzyskaniu upoważnień opiekunów
prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania z Utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Opiekun, w zakresie w jakim nie nabył stosownych uprawnień, działa w imieniu uprawnionych w oparciu o stosowne upoważnienia lub zgody.

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR
1. W Konkursie oceniane będą Utwory.
2. Opiekun do Konkursu może zgłosić jeden Utwór trwający od 30 do 60 sekund.
3. Utwory trwające poniżej 30 sekund oraz powyżej 60 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
4. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu
komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pen - drivie lub innym bezzwrotnym nośniku.
5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Opiekuna zespołu.
6. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Opiekuna zespołu.
7. Utwór musi być opisany według schematu: tytuł filmu, imiona i nazwiska członków zespołu oraz Opiekuna zespołu.
8. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.
9. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Utworów także na innych stronach internetowych.
11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Utworów zawierających treści
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
12. Organizator nie odsyła Utworów, zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów zdyskwalifikowanych
lub niezakwalifikowanych do Konkursu ani przesłanych nośników.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych
Utworów zgłaszanych na Konkurs.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami Regulaminu, określonymi w rozdziale III Regulaminu;
2) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.
2. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda .
3. Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu.
4. Utwór należy złożyć osobiście w siedzibie Biura Prewencji Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 w Warszawie, przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres, z dopiskiem Konkurs filmowy „FILMOWY przeWODNIK”.
5. Termin składania Utworu upływa z dniem 10 września 2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie).
6. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1. Opiekun zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że:
1) ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;
2) osoby utrwalone w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
2. Opiekun ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Utworem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
3. Opiekun oświadcza, że Utwór nie brał udziału w innych konkursach.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Opiekun oświadcza, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Utworem na wszystkich polach eksploatacji.

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
2. Każdy Utwór zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą ze swego grona przewodniczącego.
5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu;
2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utworu;
3) wartość merytoryczną Utworu;
4) wartość artystyczną Utworu;
5) wartość techniczną Utworu.
6. Jury Konkursu dokona oceny Utworów oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później niż do dnia 13 września 2019 roku.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.policja.pl oraz www.policja.pl/bezpieczenstwo-nadwoda do dnia 13 września 2019 r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.
8. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna laureatom nagrody rzeczowe.
9. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
10. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
podanych w formularzach i kartach zgłoszenia zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Policji. Komendant Główny Policji wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: [email protected]
3. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz będą wykorzystywane w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego konkursu i jego rozstrzygnięcia.
4. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub do czasu wycofania
się Pani/Pana dziecka z udziału w konkursie, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku wygrania lub wyróżnienia w konkursie Pani/Pana dziecka dane osobowe będą po ogłoszeniu
wyników również zamieszczone na stronie www.policja.pl.
6. Komendant Główny Policji nie zamierza przekazywać Pani/Pana dziecka danych osobowych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Opiekunom prawnym Uczestników konkursu i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do
treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Wydziale Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji pod adresem e-mail: [email protected]
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania Utworów w całości lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą
wiążące i ostateczne.
4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
7. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie przez Opiekuna wraz z min. jednym członkiem zespołu, nagrody w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
I. SKŁAD ZESPOŁU W LICZBIE: ………………………..osób
II. DANE:
- imię i nazwisko opiekuna zespołu……………………………………………..………………………………
- telefon kontaktowy do opiekuna zespołu……………………………..…………………….……….
- adres e-mail opiekuna zespołu………………………………………………….……………………
- Imiona i Nazwiska członków zespołu:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………
III. TYTUŁ UTWORU……………………………………………………………….…………………..………...

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej www.policja.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również stosowne zgody osób trzecich – w tym przedstawicieli ustawowych członków zespołu – które są niezbędne do wywiązywania się z Regulaminu Konkursu.
2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania
i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do zgłoszenia go do Konkursu filmowego pn. „FILMOWY przeWODNIK” oraz, że zgłoszony przeze mnie Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszonym Utworem. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie utworu, jak i naruszenie nim bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu.
3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na spot filmowy promujący bezpieczny sposób zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promujący zdrowy i aktywny tryb życia pn. ”FILMOWY przeWODNIK” – w szczególności, z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, udzielam nieodpłatnie zgody organizatorowi do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.
4. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na publikację wizerunku uczestników Konkursu na potrzeby
dokumentacji i celów promocyjnych przedsięwzięcia.
5. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestników Konkursu ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
6. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
7. Oświadczam, że osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę
na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA ZESPOŁU

Informacja ze strony

POLICJA.PL

Czytaj także

Kalendarz wydarzeń w gminie Zbąszyń. Lipiec 2019

Zobacz

To Cię zainteresuje

Zobacz także

Szczepienia w szkołach wciąż za mało popularne

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie